Regulamin

  • Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym sochicsofreak.pl.
  • Regulamin obowiązuje od dnia 19 sierpnia 2016r.
  • Adres do korespondencji i kontaktu:

SCSF Katarzyna Szymańska Spółka Komandytowa

Ul. Kępna 4/4, 03-730 Warszawa,

e-mail: kasia@sochicsofreak.pl lub klaudia@sochicsofreak.pl

§1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument.

2. Sprzedający / Administrator Danych – SCSF Katarzyna Szymańska Spółka Komandytowa, Ul. Kępna 4/4, 03-730 Warszawa, REGON: 364652752, NIP: 1132911621, KRS: 0000621972.

3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

4. Cena – wartość produktu, bez kosztów dostawy.

5. Kupujący – Konsument, który zawarł Umowę albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

6. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedającym, niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.

7. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedającego dla Kupującego
w ramach korzystania przez niego ze Sklepu i zawierania Umów. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu.

8. Sklep – sochicsofreak.pl .

9. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Sklepie. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

10. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis https://tpay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357) albo PayPal (Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349, z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami) i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiego organu kontrolnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier). Za pośrednictwem Zewnętrznego Kanału Płatności Kupujący może dokonać płatności.

11. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu, ataki typu DDoS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe (np. choroba, wypadek).

12. cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie urządzenia Kupującego.

13. adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).

14. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.).

15. newsletter – elektroniczna forma biuletynu wysyłana przez Sprzedającego w celu informowania o nowościach, produktach i ofertach Sklepu do osób, które wyraziły dobrowolną zgodę na jego otrzymywanie.

16. Login – adres e-mail Użytkownika.

17. Hasło – unikalny ciąg znaków wymyślony przez Kupującego w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.

18. dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Sprzedającego na stronach Sklepu lub kanałach social media Sklepu lub w wiadomości e-mail.

§2. Postanowienia Ogólne

1. Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Dodatkowo Sprzedający wysyła treść Regulaminu wraz z mailem potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail Kupującego. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

2. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczny dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).

3. Strona każdego produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis produktu (określony w §.3.2. Regulaminu), Cena. Dostawy (koszt, czas i sposób) oraz zwroty określone są na stronie Sklepu (na dole strony). Wszystkie informacje są skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym Sprzedający przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji (Kupujący otrzyma e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji).

§3. Oferowane towary/produkty

1. W Sklepie można zakupić damskie ubrania projektu Sochicsofreak z wyselekcjonowanych materiałów, których skład prezentowany jest na stronie każdego produktu. Wszystkie ubrania są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Można także zakupić karty podarunkowe do Sklepu z wyznaczoną datą ważności, które zawierają kod rabatowy uprawniający do złożenia zamówienia ze zniżką w wysokości określonej na karcie podarunkowej. Każdą kartę podarunkową można wykorzystać jednorazowo.

2. Na stronie internetowej każdego produktu znajdują się informacje na temat produktu lub rodzajów produktów takie jak:

a) zwięzły opis;

b) skład;

c) liczba sztuk;

d) dostępne wymiary;

e) instrukcja prania.

3. Sprzedający ma możliwość wprowadzenia promocji (oznaczony jako „sale”) lub wprowadzać zmiany cen oferowanych towarów. Osoby zapisane na newsletter będą informowane o organizowanych promocjach oraz wyprzedażach lub okresów zniżkach dostępnych na bazie kodów rabatowych.

§4. Składanie zamówień

1. Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków:

a) Kupujący wybiera interesujący go produkt i dodaje go do koszyka;

b) Domyślnie jedno kliknięcie produktu oznacza wybór jednej sztuki. Kupujący może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego produktu w koszyku. Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Zaktualizuj koszyk”;

d) Kupujący może wpisać na karcie zamówienia kod promocyjny (kupon). Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Zastosuj kupon”. Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się obniżonej kwoty do zapłaty;

d) Kupujący widzi Cenę oraz koszty dostawy i kwotę do zapłaty. Kliknięcie w przycisk „Przechodzę do kasy” wyświetla kartę zamówienia gdzie może się zalogować (odpowiednio założyć Konto jeśli nie posiada) albo złożyć zamówienie bez logowania;

e) Kupujący na karcie zamówienia wpisuje dane do wysyłki oraz swoje dane kontaktowe;

f) W przypadku składania zamówienia gdy Kupujący nie jest zalogowany do Konta zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenia zamówienia;

g) Ostatnim krokiem jest wybór płatności, akceptacja regulaminu Zewnętrznego Kanału Płatności lub Regulaminu i wybór przycisku potwierdzającego chęć zawarcia Umowy przyciskiem „Kupuję i płacę”;

g) Sprzedający wysyła e-mail informujący o złożeniu zamówienia przez Kupującego, który zawiera podsumowanie zamówienia opisane w ust. 2 oraz odrębny e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji (moment zawarcia Umowy), który zawiera informacje o wysyłce oraz planowanej dostawie towaru.
W przypadku dokonania zapłaty, a nie otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji Kupujący może anulować ofertę kontaktując się ze Sprzedającym. W takim przypadku wpłacone środki zostają zwrócone.

2. Podsumowanie zamówienia wyświetla:

a) numer zamówienia;

b) szczegóły zamówienia (nazwa produktu, liczba sztuk, wymiar, Cena produktu);

c) dane do wysyłki – adres dostawy;

d) termin realizacji i planowany czas dostawy;

e) kwotę do zapłaty (obejmuje Cenę wszystkich towarów wraz z kosztem dostawy).

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenia zamówienia i jego realizacja poza Sklepem za pomocą e-maila. W takim wypadku Kupujący przed złożeniem zamówienia otrzymuje Regulamin na swój adres e-mail i proszony jest o akceptację Regulaminu i tym samym potwierdzenie dalszej chęci złożenia zamówienia.

§5. Ceny i metody płatności

1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie podane są w walucie polski złoty (ZŁ) i nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy widoczny jest na karcie zamówienia. W przypadku zamówień powyżej kwoty wskazanej na karcie produktu jako wolnej od kosztów dostawy, koszty dostawy wynoszą 0 zł. Kupujący zapoznaje się kwotą do zapłaty (Cena produktu + koszt dostawy) przed złożeniem zamówienia – wysłaniem oferty do Sprzedającego.

2. Sprzedający dopuszcza obniżenie ceny o udzielenie rabatu na podstawie udostępnionego przez niego kodu rabatowego bądź na podstawie okresowo wprowadzonych przez niego zniżek bądź karty podarunkowej.

3. Jeżeli produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na stronie internetowej produktu wyświetla się cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. Taka Cena po udzieleniu rabatu powinna wyświetlać się w koszyku jak i na karcie zamówienia.

4. Ceną towaru wiążącą dla Sprzedajacego i Kupującego jest cena, która wyświetla się Kupującemu na karcie zamówienia – przed dokonaniem zapłaty.

5. Kupujący może wybrać jedną z metod płatności: zapłata za pomocą transferuj.pl/tpay.

6. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne, które doręczane są razem z zakupionym towarem. W przypadku zakupów dokonywanych przez Kupującego, który nie jest Konsumentem wystawiana jest faktura VAT (zgodnie z danymi wpisanymi na karcie zamówienia).

§6. Realizacja zamówień i dostawa

1. Sprzedający przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie. W przypadku pozytywnego przyjęcia zamówienia wysyła informację na adres e-mail Kupującego o przyjęciu zamówienia (wiadomość ta wysyłana jest niezwłocznie).

2. Zamówienia realizowane są w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności do dnia wydania rzeczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym termin ten może się wydłużyć zgodnie ze wskazaniem w e-mailu informującym o planowanym terminie dostawy.

3. Zamówienia realizowane są przez biuro obsługi klienta w dni robocze i zgodnie z podanym terminem realizacji widocznym na karcie produktu oraz w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. Zamówienia nie są realizowane w inne dni niż dni robocze. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt i w temacie prosimy podać numer zamówienia. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 2 dni roboczych.

4. Towary wysyłane są za pomocą firmy kurierskiej. Kupujący jest informowany o numerze listu lub paczki i może sprawdzić przewidywany terminie doręczenia.

5. Po zaksięgowaniu płatności Zewnętrzny Kanał Płatności wysyła e-mail do Kupującego z informacją o odnotowaniu płatności.

6. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu płatności w terminie zgodnym z polityką dostaw i e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku zakupów więcej niż jednego produktu za termin wiążący uważa się termin podany jako najdłuższy dla jednego z produktów. Sprzedający dopuszcza wysyłkę produktów oddzielnie na życzenie Kupującego. W takim przypadku jednak Kupujący ponosi koszt dostawy zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem.

7. W szczególnych przypadkach – np. brak towaru, siła wyższa – Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja o której mowa w zdaniu poprzednim wpłacone środki podlegają zwrotowi.

§7. Reklamacje i zwroty

1. W przypadku niezgodności towaru z Umową Kupujący może reklamować wadliwy produkt.

2. Reklamacje prosimy wysyłać na adres wskazany do korespondencji z dopiskiem „Reklamacja”. Prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailem. Przy dokonywaniu reklamacji prosimy o wskazanie:

a) numeru zamówienia;

b) opisu nieprawidłowości (uwzględniając w miarę możliwości czas, miejsce i okoliczności wystąpienia wady);

d) ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji (wymiana towaru na nowy/ zwrot pieniędzy);

e) jeżeli reklamacja dotyczy błędu na dokumencie księgowym, prosimy o podanie numeru i kontakt wyłącznie za pomocą e-maila.

3. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wraz z reklamowanym towarem od Kupującego rozstrzygnie reklamację i udzieli odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej reklamacji za pomocą e-maila chyba, że Kupujący poprosił o odpowiedź listowną.

4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający ponosi koszty transportu reklamowanego towaru do wysokości adekwatnej do najtańszego środka transportu z oferty, na podstawie której realizowana była sprzedaż.

§8. Odstąpienie od Umowy

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu.

2. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 Regulaminu. Zwracany w taki sposób produkt powinien znajdować się w stanie kompletnym (wraz z metkami, guzikami etc.) i nieuszkodzonym. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał. Jeżeli wraz z produktem zostały dołączone dokumenty lub instrukcje lub elementy/akcesoria należy je zwrócić. Zwrot należy przesłać na adres Sprzedającego wskazany
w komparycji Regulaminu jako adres do korespondencji. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), a koszty środka transportu wtedy gdy są one wyższe niż najtańszy środek transportu z oferty, na podstawie której realizowana była sprzedaż;

4. Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z towarem.

5. Odstąpienie powinno zostać wysłane pisemnie razem z towarem.

§9. Ochrona danych osobowych

1. Administrator Danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych wpisywanych do formularzy przez Kupujących. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane wpisywane w formularzu zamówienia są szyfrowane (SSL).

2. Obsługa płatności odbywa się poza Sklepem za pomocą wybranego przez Kupującego Zewnętrznego Kanału Płatności.

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 2016 r. poz. 677 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy;

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;

c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Umowy;

d) na podstawie zgody, w zakresie i celu w niej określonej.

4. Dane osobowe Kupujących (adres e-mail) mogą być przetwarzane dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych, które nie naruszają praw i wolności osoby, której dotyczą.

5. Każdy ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych przez Administratora Danych jak również prawo do ich poprawiania, w każdym czasie.

6. Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Administrator Danych zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Kupującym w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).

§10. Własność intelektualna

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do Sprzedającego.

2. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.

3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek elementów Sklepu (opisów bądź zdjęć produktów), w tym w szczególności loga Sklepu.

§11. Postanowienia końcowe

1. Kupujący jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi.

2. W Sklepie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Sprzedający nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cen każdego towaru. Wiążąca dla Kupującego jest Cena widoczna na karcie zamówienia w Sklepie.

4. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia i jest wiążący dla zamówień realizowanych w dacie jego obowiązywania.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla Konsumenta zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub Regulaminem.

6. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek
z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

7. Sprzedający zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedający a Kupującym, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

8. Załączniki Regulaminu stanowią integralną cześć Umowy.

Zał 1: Polityka Prywatności

Zał. 2 Wzór odstąpienia od Umowy

Zał 1: Polityka Prywatności

  • Szanujemy Twoje prawo do prywatności.
  • Używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji na etapie składania zamówienia w Sklepie (SSL).
  • Nie wymagamy rejestracji i zakładania Kont w Sklepie. Możesz założyć Konto by szybciej składać zamówienia oraz zapisać się na newsltter by otrzymywać informacje o nowościach, produktach i ofertach Sklepu.
  • Dane osobowe Kupujących przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem.
  • Wszystkie dane o Kupującym traktowane są jako poufne.
  • Firma kurierska otrzymuje wyłącznie niezbędne dane umożliwiające dostarczenie towaru (adres dostawy) i kontakt z Tobą (telefon).

Polityka Cookies

1. Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym użytkownika podłączonym do sieci Internet. Wykorzystujemy cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania ze Sklepu, które przechowywane są po stronie przeglądardki osoby odwiedzającej Sklep.

2. Chcemy być blisko potrzeb naszych Kupujących dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Sklepu. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność Sklepu. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w Sklepie, z jakiej witryny trafił do Sklepu, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie, jakie przeglądał Produkty w Sklepie etc. Korzystamy także z Sumome do tworzenia mapy kliknięć, mapy scrollowania (pokazując do którego momentu strony przewijają odwiedzający), paneli do udostępniania w social media czy też pop-up’y i sidebarów z informacjami o zniżkach/promocjach. Korzystamy także z integracji z kanałem social media Facebook, który pozwala wyświetlać reklamy Facebook osobom, które już raz odwiedziły nasz Sklep.

3. Każda osoba przeglądająca Sklep może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. O przetwarzaniu cookies decydujesz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

4. Informujemy, że ograniczenia stosowania cookies mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania Sklepu dla Kupujących.

5. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 19 sierpnia 2016r. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Zał. 2 Wzór odstąpienia od Umowy

____________________________

Miejscowość, data

__________________________

Imię i nazwisko Konsumenta

__________________________

__________________________

Adres

SCSF Katarzyna Szymańska Spółka Komandytowa

Ul. Kępna 4/4, 03-730 Warszawa

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja ………………….……………niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………..……………………..……………………..…

Data zawarcia umowy1………………………………………..……………………………………….

……………………………………

Podpis Konsumenta

1 dzień wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia

Oświadczenie należy własnoręcznie podpisać.